محیط زیست چیست؟
با محیط زیست مهربان باشیم
نویسنده هژبر شینواری   

محیط زیست عبارت از همهء محیط‌ هایست که در آن‌ها زنده گی جریان دارد. یعنی اینکه مجموعه‌ء عوامل فیزیکی خارجی و ارگانیزم های زنده یی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با هم در ارتباط اند، مشترکاً با هم محیط زیست را تشکیل داده، بر تغییر، نشو نما، رشد، بقا و رفتار خود و سایر موجودات زنده تأثیر می‌گذارند.

به عبارتء دیگر محیط زیست عبارت از مجموعهء عوامل جاندار و غیر جاندار فیزیکی و کیمیاوییست که بر حیات تأثیر می‌گذارند.

امروز بیشتر این تعریف به انسان ها و فعالیت‌های او مرتبط می‌شود. روی همین دلیل محیط زیست را می‌توان در مجموعه‌ء عوامل طبیعی کرهء زمین، همچون هوا، اتمسفر، آب، خاک، کوه ها و همهء آن چه که انسان و سایر موجودات زنده را احاطه می‌کند، خلاصه کرد.

با درک اینکه معرفی انواع و تقسیم بندی محیط زیست بدون شناخت و یک نظر گذرا به تقسیم بندی کرهء زمین ناممکن است، نخست معلومات مختصر در مورد بخش های که زمین از آن تشیکل شده، ارایه می شود.

 

کرهء زمین از کدام بخش ها ساخته شده است؟

کرهء زمین به طور کلی به چهار بخش اساسی تقسیم می‌شود، که عبارت اند‌از:

لیتوسفر، هایدروسفر، اتمسفر و بیوسفر.

 

 
viagra